Ogólne warunki wypożyczania przez Internet


Spis treści


Ogólne warunki wypożyczania

Niniejsze Ogólne warunki wypożyczania wraz z ZAŁĄCZNIKAMI określają zasady wypożyczania oraz znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez osoby fizyczne na stronie internetowej www.skiset.pl.

Są one wiążące w ramach stosunku umownego pomiędzy:

spółką La Compagnie Française des Loueurs de Ski (dalej jako CFLS), tj. spółką akcyjną o kapitale 315 000 EUR, wpisaną do Rejestru handlowego i spółek w NANTERRE pod numerem B 401 734 892, o numerze wewnątrzwspólnotowym VAT: FR 58401734892, z siedzibą pod adresem: 424 Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANCJA, której przedstawicielem jest Philippe Koiransky, Dyrektor Generalny;

spółką La Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (dalej jako CILS),tj. spółką akcyjną o kapitale 100 000 CHF, wpisaną do Rejestru handlowego i spółek w Kantonie VAUD pod numerem CHE-112.548.825, z siedzibą pod adresem: Chemin de la Prairie 5 A - 1007, Lozanna - SZWAJCARIA, której przedstawicielem jest Isabelle Bachmann, członek rady administracyjnej.

Dalej jako „SKISET”

Z jednej strony,

Oraz

WYPOŻYCZAJĄCYM, konsumentem zamieszkałym na TERYTORIUM

Dalej jako „WYPOŻYCZAJĄCY”

Z drugiej strony.

WYPOŻYCZAJĄCY ORAZ SKISET będą nazywani łącznie STRONAMI.

KAŻDE ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE W SKISET PRZEZ WYPOŻYCZAJĄCEGO OZNACZA BEZWARUNKOWE ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ WYPOŻYCZAJĄCEGO TREŚCI NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW WYPOŻYCZANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.


Artykuł 1: Definicja

Terminy użyte poniżej w treści niniejszych Ogólnych warunków wypożyczania mają następujące znaczenie:

 • „KUPON DO ODBIORU SPRZĘTU” : dokument, na podstawie którego WYPOŻYCZAJĄCY będzie mógł odebrać SPRZĘT(Y) zamówiony(-e) ze sklepu partnera SKISET, który poświadcza uregulowanie całej należności za ZAMÓWIENIE;
 • „ZAMÓWIENIE”: transakcja, w ramach której WYPOŻYCZAJĄCY wybiera SPRZĘT(Y), czas wynajmu, miejsce odbioru, sposób płatności oraz uiszcza należną cenę;
 • „KONTO”: interfejs, w którym pogrupowano wszystkie dane dostarczone przez WYPOŻYCZAJĄCEGO. Te dane obejmują informacje dotyczące WYPOŻYCZAJĄCEGO, np. adres jego poczty elektronicznej, status jego transakcji, SPRZĘT(Y) wynajmowane za pośrednictwem STRONY, rozmiar jego buta, wagę, wzrost. Należy pamiętać, że KONTA nie można przenosić na inne osoby.
 • „UMOWA”: stosunek umowny który wiąże strony i na podstawie którego podlegają one niniejszym Ogólnym warunkom wypożyczania (wraz z załącznikami), FAKTURĘ oraz wszelkie ewentualne aneksy podpisane w późniejszym czasie przez STRONY;
 • „FAKTURA”: dokument umowny przesyłany przez SKISET, na którym widnieje końcowa cena za ZAMÓWIENIE;
 • „WYPOŻYCZAJĄCY”: kontrahent firmy SKUSET, tj. osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca zdolność do podejmowania czynności prawnych, która zapewnia, że posiada status konsumenta zgodnie z przepisami francuskiego prawa oraz orzecznictwa;
 • „OFERTA STANDARDOWA”: oferta, w ramach której SKISET proponuje WYPOŻYCZAJĄCEMU jakiś SPRZĘT należący do którejś z kategorii PRODUKTÓW wyszczególnionych na STRONIE, odpowiednio do ich jakości lub wieku użytkownika, m.in.:
  • ECONOMY / EVOLUTION / PERFORMANCE / EXCELLENCE dla mężczyzn, kobiet i nastolatków;
  • MINI KID / KID / RIDER JUNIOR.
 • „OFERTA NA ŻYCZENIE”: opcja, w ramach której wynajmujący może wybrać na STRONIE jakiś konkretny model SPRZĘTU, który chciałby wynająć, tylko wyłącznie pod warunkiem, że dany SPRZĘT został opatrzony wzmianką „model gwarantowany”;
 • „PAKIET”: wypożyczenie pary nart oraz pary butów, łącznie z kijkami lub parą butów śniegowych i deską snowboardową;
 • „STRONA”: strona internetowa dostępna pod adresem www.skiset.pl, gdzie WYPOŻYCZAJĄCY może obejrzeć SPRZĘT;
 • „TERYTORIUM”: wszystkie terytoria widoczne z poziomu menu nawigacyjnego na podstronie http://www.skiset.pl/osrodek-narciarski-francja.html, z wyjątkiem Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.
 • „CENA REFERENCYJNA”: określenie to odnosi się do „poprzedniej ceny”, które zostało zdefiniowane w artykule L. 112-1-1, I, francuskiego kodeksu konsumenckiego.

Artykuł 2: Przedmiot Umowy

Celem niniejszych Ogólnych warunków wypożyczania jest określenie wzajemnych praw i obowiązków WYPOŻYCZAJĄCEGO oraz SKISET w ramach WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU prezentowanego na stronie.

Te Ogólne warunki wypożyczania, zapisy w KUPONIE do ODBIORU SPRZĘTU, ZAMÓWIENIU (po jego zaakceptowaniu przez SKISET), jak również FAKTURA za daną transakcję, stanowią jedyne zobowiązania umowne SKISET oraz WYPOŻYCZAJĄCEGO.

WYPOŻYCZAJĄCY zostaje wyraźnie poinformowany i uznaje fakt, iż STRONA przeznaczona jest dla konsumentów, zaś profesjonaliści powinni skontaktować się z działem handlowym SKISET w celu skorzystania z odrębnych warunków umownych.


Artykuł 3: Charakter Ogólnych warunków wypożyczania

Niniejsze Ogólne warunki wypożyczania w żadnym wypadku nie dają WYPOŻYCZAJĄCEMU statusu pracownika, pełnomocnika, agenta lub przedstawiciela firmy SKISET.

STRONY oświadczają ponadto, że niniejsze Ogólne warunki wypożyczania w żadnym razie nie mogą być uważane za akt założycielski osoby prawnej lub jakiegokolwiek podmiotu prawnego, i że z ich stosunków wyklucza się wszelkie formy „affectio societatis”.


Artykuł 4: Akceptowanie i zmienianie Ogólnych warunków wypożyczania

Przed przystąpieniem do zapłaty za ZAMÓWIENIE złożone na STRONIE WYPOŻYCZAJĄCY przeczytał uważnie niniejszy dokument i wyraża zgodę na jego treść.

Odesłanie w formie linka do niniejszych Ogólnych warunków wypożyczania znajduje się na dole każdej podstrony w serwisie - należy się zapoznać z ich treścią przed złożeniem zamówienia. WYPOŻYCZAJĄCY powinien uważnie przeczytać, następnie pobrać i wydrukować Ogólne warunki oraz przechowywać ich kopię.

SKISET zaleca WYPOŻYCZAJĄCEMU przeczytanie Ogólnych warunków przy każdym kolejnym ZAMÓWIENIU, gdyż najnowsza wersja wspomnianych Warunków znajduje zastosowanie do kolejnego ZAMÓWIENIA.

Klikając w pierwszy przycisk w celu przejścia do ZAMÓWIENIA, a następnie kolejny w celu potwierdzenia tegoż ZAMÓWIENIA, WYPOŻYCZAJĄCY potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Ogólne warunki bez uwag czy zastrzeżeń.

Ogólne warunki wypożyczania stosuje się przez cały czas udostępniania SPRZĘTU online.

SKISET w dowolnym momencie może dokonać ich zmiany. Zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na STRONIE.

Do danej transakcji stosuje się tylko Ogólne warunki wypożyczania opublikowane w dniu ZAMÓWIENIA. WYPOŻYCZAJĄCY zapoznaje się z nimi i akceptuje je podczas ZAMÓWIENIA.


Artykuł 5: Konto

Złożenie ZAMÓWIENIA skutkuje utworzeniem KONTA w celu przetworzenia ZAMÓWIENIA, a więc również konieczną akceptacją Ogólnych warunków obowiązujących na STRONIE.


Artykuł 6: Obowiązki stron

6.1: Obowiązki WYPOŻYCZAJĄCEGO

W celu umożliwienia firmie SKISET jak najlepszego dopełnienia spoczywających na niej obowiązków WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do:

 • opłacenia ZAMÓWIENIA;
 • dostarczenia SKISET prawdziwych i aktualnych informacji - zwłaszcza jeśli chodzi o jego wzrost, wagę oraz rozmiar buta;
 • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, jak również niniejszych Ogólnych warunków wypożyczania;
 • powiadomienie firmy SKISET o wszelkich kwestiach, o których mógłby się dowiedzieć, a które wpływałyby na wykonywanie UMOWY wiążącej Strony;
 • dostarczyć KUPON DO ODBIORU podczas odbioru SPRZĘTU;

6.2: Obowiązki SKISET

Firma SKISET zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich niezbędnych środków w celu wypożyczenia SPRZĘTU w sposób określony w niniejszych Ogólnych warunkach wypożyczania.


Artykuł 7: Produkty

Firma dokłada wszelkich starań, żeby zdjęcia SPRZĘTU prezentowane na STRONIE wiernie pokazywały oryginalne PRODUKTY.

Niemniej jednak należy pamiętać, że SKISET wynajmuje wszystkie PRODUKTY, nie zajmuje się ich wytwarzaniem. W związku z tym firma ta nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności, które nie są następstwem jej działań, lub też zmiany niemające istotnego charakteru.

WYPOŻYCZAJĄCY może dokonać rezerwacji:

 • albo na podstawie kategorii SPRZĘTU wskazanego na STRONIE, który w niniejszym dokumencie został określony jako „OFERTA STANDARDOWA”,
 • albo wybrać konkretny model SPRZĘTU, który w niniejszym dokumencie został określony jako „OFERTA NA ŻYCZENIE”

pod warunkiem, że WYPOŻYCZAJĄCY poda swój wzrost, rozmiar buta i wagę.

Każdy sklep SKISET może zdecydować się na wprowadzenie OFERTY NA ŻYCZENIE. WYPOŻYCZAJĄCY zostaje więc poinformowany, że tej oferty nie znajdzie we wszystkich sklepach SKISET, które widnieją na STRONIE.

W związku z tym, że OFERTA NA ŻYCZENIE bazuje na wyborze konkretnego sprzętu, można dokonać jej rezerwacji do 7 dni przed odbiorem sprzętu przez klienta.

OFERTA NA ŻYCZENIE umożliwia WYPOŻYCZAJĄCEMU:

 • wybór ekskluzywnych modeli nart z bieżącego roku;
 • możliwość wyboru pożądanego modelu nart;
 • zapewnienie wypożyczającemu SPRZĘTU wyższej kategorii w razie niedostępności wybranego, lub przynajmniej umożliwienie skorzystania z modelu tej samej klasy, co model zamówiony.

SKISET nie jest w stanie przewidzieć ewentualnych problemów ze zwrotem sprzętu przez wcześniejszych WYPOŻYCZAJĄCYCH, jako że SPRZĘT mógł zostać uszkodzony, zagubiony lub skradziony. Dlatego SKISET zobowiązuje się do zapewnienia WYPOŻYCZAJĄCEMU sprzętu wyższej kategorii, jeśli nie będzie możliwości otrzymania modelu wybranego online.

OFERTA SKISET DRIVE:

SKISET DRIVE to usługa szybkiego odbioru SPRZĘTU.

Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych sklepach SKISET. WYPOŻYCZAJĄCY może wybrać tę ofertę zaznaczając odpowiednie pole przed potwierdzeniem ZAMÓWIENIA. WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do podania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania SPRZĘTU, takich jak: wzrost, rozmiar buta, waga i obwód głowy wszystkich osób objętych ZAMÓWIENIEM. W razie niepodania tych informacji w wyznaczonym terminie opcja ta zostaje automatycznie anulowana.


Artykuł 8: Zamówienia

8.1: Zasady składania zamówień

WYPOŻYCZAJĄCY powinien mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat oraz posiadać zdolność prawną umożliwiającą zawieranie i wykonywanie umów w zakresie przedmiotowych ZAMÓWIEŃ lub posiadać zezwolenie na ich zawieranie i wykonanie oraz być w stanie udowodnić ten fakt na prośbę SKISET.

WYPOŻYCZAJĄCY zostanie poproszony o podanie informacji umożliwiających jego identyfikację poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na STRONIE. Znak (*) wskazuje obowiązkowe pola, które muszą zostać uzupełnione, aby zamówienie WYPOŻYCZAJĄCEGO zostało przetworzone przez firmę SKISET. WYPOŻYCZAJĄCY może sprawdzić na STRONIE status swojego zamówienia. Informacje, które WYPOŻYCZAJĄCY podaje SKISET przy składaniu zamówienia, powinny być kompletne, dokładne oraz aktualne. SKISET zastrzega sobie prawo poproszenia WYPOŻYCZAJĄCEGO o potwierdzenie, w dowolny właściwy sposób, jego tożsamości, jego wyborów oraz podanych informacji.

8.2: Proces składania zamówień

ZAMÓWIENIA składa się bezpośrednio na STRONIE. W celu złożenia ZAMÓWIENIA WYPOŻYCZAJĄCY powinien przejść przez etapy opisane poniżej (przy czym w zależności od punktu, z którego startuje WYPOŻYCZAJĄCY, te etapy mogą się nieznacznie różnić).

W celu złożenia ZAMÓWIENIA WYPOŻYCZAJĄCY powinien wykonać następujące kroki:

 • wybrać czas trwania wynajmu;
 • wybrać stację, a następnie sklep, gdzie nastąpi odbiór SPRZĘTU;
 • wskazać wybrany SPRZĘT z butami narciarskimi (lub bez nich), odpowiednio do poziomu doświadczenia oraz ich przeznaczenia;
 • wybrać, czy chce skorzystać z ubezpieczenia na wypadek zniszczenia lub kradzieży;
 • wskazać wzrost, wagę oraz ewentualnie rozmiar buta, w celu wcześniejszego przygotowania sprzętu;
 • przeczytać i zaakceptować niniejsze Ogólne warunki wypożyczania przed zatwierdzeniem ZAMÓWIENIA.

Po zatwierdzeniu ZAMÓWIENIA WYPOŻYCZAJĄCY, który jeszcze tego nie zrobił, powinien utworzyć konto, wypełniając w tym celu stosowny formularz lub powinien zalogować się na swoje konto, podając w tym celu odpowiednie dane.

WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do uważnego przeczytania informacji zawartych w podsumowaniu ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE można zmienić w dowolnym momencie przed kliknięciem przycisku „ZAPŁAĆ”).

WYPOŻYCZAJĄCY wybiera następnie sposób płatności i dokonuje zapłaty. W tym celu może on zostać przekierowany na platformę, która umożliwia dokonanie bezpiecznych płatności online.

Z chwilą potwierdzenia przez WYPOŻYCZAJĄCEGO ZAMÓWIENIE zostaje przesłane do SKISET w celu jego realizacji. SKISET przesyła WYPOŻYCZAJĄCEMU wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie ZAMÓWIENIA.

WYPOŻYCZAJĄCY otrzymuje e-mail na skrzynkę pocztową z informacją o ewentualnym potwierdzeniu rezerwacji oraz o dostępności wybranych PRODUKTÓW. W przypadku potwierdzenia dostępności SPRZĘTU SKISET wysyła WYPOŻYCZAJĄCEMU wiadomość e-mail z potwierdzeniem ZAMÓWIENIA, w której znajdują się:

 • KUPON do ODBIORU SPRZĘTU, na którym widnieje:
  • data i godzina odbioru SPRZĘTU,
  • data i godzina zwrotu SPRZĘTU,
  • lista wypożyczonego SPRZĘTU oraz jego charakterystyka,
  • wybrane opcje,
  • sklep, w którym można odebrać SPRZĘT;
 • niniejsze Ogólne warunki wypożyczania sprzętu na trwałym nośniku i w czytelnej formie.

WYPOŻYCZAJĄCY powinien wydrukować KUPON DO ODBIORU SPRZĘTU, który następnie musi przedstawić w sklepie w celu dokonania odbioru.

Niezależnie od sposobu ZAMÓWIENIA żadne ZAMÓWIENIE nie może być warunkowe - wszystkie są wiążące.

Należy pamiętać, że ZAMÓWIENIA, które nie zostaną natychmiast opłacone w formie bezpiecznych płatności (kartą bankową lub innym sposobem akceptowanym na STRONIE) nie będą uwzględniane.

Firma SKISET nie ponosi odpowiedzialności za wybór konkretnego SPRZĘTU, jego liczbę oraz okres wypożyczenia wybrany przez WYPOŻYCZAJĄCEGO, w sytuacji gdyby okazało się, że nie spełnia on oczekiwań lub potrzeb WYPOŻYCZAJĄCEGO.

Zarezerwowany sprzęt może nie być dostępny przed datą początku wynajmu. Wypożyczalnia zobowiązuje się udostępnić go rankiem pierwszego dnia wynajmu.


Artykuł 9: Cena

Ceny podane na STRONIE mogą ulegać zmianom, zwłaszcza w przypadku ofert specjalnych.

Ceną, która obowiązuje WYPOŻYCZAJĄCEGO jest cena podana na STRONIE w chwili zawarcia UMOWY, z uwzględnieniem kategorii zarezerwowanego sprzętu, jak również liczby dni wypożyczenia, powiększona ewentualnie o cenę ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia lub kradzieży w przypadku wyboru tej opcji - wyjątkiem jest ewidentny błąd w przypadku wyświetlania cen PRODUKTÓW (tj. cena rażąco niska).

Ceny podawane są w euro (EUR) lub we frankach szwajcarskich (CHF), w kwotach brutto, i obejmują francuski VAT w stawce właściwej na dzień zawarcia UMOWY.

Ceny podane w walutach innych niż euro czy frank szwajcarski są podane wyłącznie w celach szacunkowych i opierają się na przyjętym kursie walut. Te szacunkowe kwoty w żadnym wypadku nie będą obowiązujące.

ZAMÓWIENIE należy opłacić w euro lub we frankach szwajcarskich (w zależności od wybranego kraju).

Łączna wartość ZAMÓWIENIA pojawia się na drugim etapie procesu ZAMÓWIENIA.

9.1: Koszty administracyjne

Dla każdego zamawianego PRODUKTU, SKISET dolicza 1,50 EUR/1,65 CHF kosztów administracyjnych.

Zgodnie z przepisami art. L. 112-1-1 francuskiego Kodeksu ochrony konsumentów [Code de la consommation], kiedy ceny podane na STRONIE są objęte promocją, wyświetlana zniżka jest obliczana na podstawie CENY REFERENCYJNEJ, która widnieje na banerze z informacją o obniżce.

CENA REFERENCYJNA odpowiada najniższej cenie stosowanej na STRONIE w stosunku do wszystkich konsumentów w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających ogłoszenie promocji, w tym również cenie promocyjnej, i odnośnie do wypożyczenia objętego ofertą promocyjną. Podawana wartość procentowa zniżki ma zastosowanie do tak rozumianej CENY REFERENCYJNEJ.

W przypadku następujących po sobie promocji na konkretne wypożyczenie CENA REFERENCYJNA odpowiada najniższej cenie stosowanej do wszystkich konsumentów w ciągu 30 dni poprzedzających pierwszą obniżkę cen.


Artykuł 10: Obniżenie ceny

10.1: Oferta dla rodzin

Ta oferta jest przeznaczona wyłącznie dla grup składających się z minimum 4 osób fizycznych, które złożyły na STRONIE ZAMÓWIENIE na PAKIET.

Od ceny każdego PAKIETU (poza kodami promocyjnymi oraz ofertami partnerskimi) przyznaje się pięć procent (5%) zniżki.

Zniżkę stosuje się wyłącznie w sklepach biorących udział w ofercie.

10.2: Szczegóły dotyczące Oferty grupowej

Ta oferta jest przeznaczona wyłącznie dla grup składających się minimum z dwudziestu (20) osób fizycznych, które złożyły na STRONIE ZAMÓWIENIE na jakiś PAKIET.

Dla WYPOŻYCZAJĄCYCH we Francji metropolitalnej

Od ceny każdego PAKIETU (poza kodami promocyjnymi oraz ofertami partnerskimi) przyznaje się dziesięć procent (10%) zniżki.

Ponadto za każde dziesięć (10) zamówionych PAKIETÓW, WYPOŻYCZAJĄCY otrzyma najtańszy zestaw gratis (nie licząc kosztów administracyjnych).

Zniżki stosuje się dla ZAMÓWIEŃ składanych na STRONIE INTERNETOWEJ, na etapie nr 2.

Oferta ta nie może być połączona z żadną inną bieżącą ofertą promocyjną.

Dla WYPOŻYCZAJĄCYCH poza Francją metropolitalną

Od ceny każdego PAKIETU (poza kodami promocyjnymi oraz ofertami partnerskimi) przyznaje się pięć procent (5%) zniżki.

Ponadto za każde dwadzieścia (20) zamówionych PAKIETÓW, WYPOŻYCZAJĄCY otrzyma najtańszy zestaw gratis (nie licząc kosztów administracyjnych).

Zniżki stosuje się dla ZAMÓWIEŃ składanych na STRONIE INTERNETOWEJ, na etapie nr 2.

Oferta ta nie może być połączona z żadną inną bieżącą ofertą promocyjną.


Artykuł 11: Fakturowanie

Cena fakturowana WYPOŻYCZAJĄCEMU odpowiada kwocie z cennika właściwego na dzień zawarcia UMOWY.

Na fakturze wskazuje się:

 • cenę każdego zamówionego PRODUKTU;
 • wartość ubezpieczenia na wypadek zniszczenia/kradzieży;
 • kwotę z tytułu kosztów administracyjnych;
 • wartość podatków.

Potwierdzenie ZAMÓWIENIA, które SKISET przesyła WYPOŻYCZAJĄCEMU pocztą elektroniczną nie stanowi faktury.

WYPOŻYCZAJĄCY będzie mógł pobrać fakturę za swoje zamówienie z konta na stronie Skiset.com. Informujemy, że faktura nie może być w żaden sposób modyfikowana – zawiera ona dane początkowe, które WYPOŻYCZAJĄCY wpisał podczas zakładania konta SKISET.


Artykuł 12: Płatności

12.1: Data płatności

WYPOŻYCZAJĄCY dokonuje płatności na koniec procesu ZAMÓWIENIA.

12.2: Metody płatności

WYPOŻYCZAJĄCY powinien pamiętać, że spółka CFLS wypożycza sprzęt wyłącznie osobom zamieszkałym we Francji i jeżdżącym na nartach we Francji, zaś spółka CILS wypożycza sprzęt wszystkim innym osobom, które nie spełniają tego podwójnego warunku.

W związku z tym płatność dokonywana jest na rzecz:

 • CFLS - w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych we Francji i jeżdżących na nartach we Francji;
 • CILS - w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych poza Francją i jeżdżących na nartach we Francji;
 • CILS - w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych poza Francją i jeżdżących na nartach poza Francją;
 • CILS - w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych we Francji i jeżdżących na nartach poza Francją.
12.2.1 Sposoby płatności na rzecz CFLS

WYPOŻYCZAJĄCY może zapłacić CFLS w następujący sposób:

 • kartą płatniczą,
 • za pośrednictwem systemu PayPal (w sposób opisany poniżej),
 • za pośrednictwem systemu American Express (w sposób opisany poniżej).

Bezpieczna płatność kartą płatniczą

Spółka CFLS zawarła umowę z bankiem Banque Populaire w zakresie handlu elektronicznego na usługę zwaną „Cyberplus Paiement”.

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

Bank Banque Populaire zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze szyfrujące) i nimi zarządza.

Nasza firma akceptuje wyłącznie karty płatnicze wydane we Francji lub w ramach międzynarodowych sieci zatwierdzonych przez GIE Cartes Bancaires.

Koszty finansowe (m.in. koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe za operacje płatnicze przeprowadzone spoza terytorium wydania karty bankowej, inne prowizje bankowe) związane ewentualnie z płatnościami za pomocą karty płatniczej ponosi WYPOŻYCZAJĄCY. Koszty te odpowiadają ewentualnym opłatom pobranym przez bank WYPOŻYCZAJĄCEGO ze względu na użycie przez niego karty płatniczej. Skiset przypomina, że​nie pobiera opłat bankowych i nie jest zatem w stanie takowych zwrócić.

Zgoda centralnej sieci kart płatniczych sprawia, że zamówienie potwierdzone przez WYPOŻYCZAJĄCEGO w serwisie internetowym staje się skuteczne. W przypadku odmowy ze strony centralnej sieci kart płatniczych firma CFLS zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Podczas transakcji płatniczej WYPOŻYCZAJĄCY zostaje automatycznie połączony z serwerem ośrodka przetwarzania płatności w Banku (Banque Populaire). Dane bankowe chronione dzięki zaszyfrowaniu nigdy nie przepływają przez systemy spółki CFLS ani nie są przez nią przechowywane.

Bezpieczna płatność za pośrednictwem systemu PayPal

Spółka CFLS zawarła umowę na obsługę z systemem PayPal.

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

PayPal zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze szyfrujące) i nimi zarządza.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem przewalutowania, prowizjami bankowymi i in.) związane ewentualnie z płatnościami za pośrednictwem systemu PayPal ponosi WYPOŻYCZAJĄCY.

Bezpieczna płatność za pośrednictwem systemu American Express

Spółka CFLS zawarła umowę na obsługę z firmą American Express.

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

American Express zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze szyfrujące) i nimi zarządza.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem przewalutowania, prowizjami bankowymi i in.) związane ewentualnie z płatnościami za pośrednictwem systemu American Express ponosi WYPOŻYCZAJĄCY.

12.2.2 Sposoby płatności na rzecz CILS

WYPOŻYCZAJĄCY może zapłacić CILS w następujący sposób:

 • kartą płatniczą.
 • za pośrednictwem systemu PayPal lub Payplug (w sposób opisany poniżej).

Bezpieczna płatność kartą płatniczą

Spółka CILS zawarła umowę na obsługę z bankiem Banque Cantonale Vaudoise B.C.V oraz Telekurs w zakresie handlu elektronicznego, zwaną „Saferpay” dla WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych poza Francją i jeżdżących na nartach w Szwajcarii w celu opłacania zamówień.

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

Saferpay zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze szyfrujące) i nimi zarządza.Spółka CILS zawarła umowę na obsługę z BNP PARIBAS w zakresie handlu elektronicznego zwaną „Mercanet” dla WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych poza Francją i jeżdżących na nartach poza Szwajcarią w celu opłacania zamówień.

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

Mercanet zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze szyfrujace) i nimi zarządza.

Nasza firma akceptuje wyłącznie karty płatnicze wydane w ramach międzynarodowych sieci zatwierdzonych przez GIE Cartes Bancaires.

Koszty finansowe (m.in. koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe za operacje płatnicze przeprowadzone spoza terytorium wydania karty bankowej, inne prowizje bankowe) związane ewentualnie z płatnościami za pomocą karty płatniczej ponosi WYPOŻYCZAJĄCY. Koszty te odpowiadają ewentualnym opłatom pobranym przez bank WYPOŻYCZAJĄCEGO ze względu na użycie przez niego karty płatniczej. Skiset przypomina, że​nie pobiera opłat bankowych i nie jest zatem w stanie takowych zwrócić.

Zgoda centralnej sieci kart płatniczych sprawia, że zamówienie potwierdzone przez WYPOŻYCZAJĄCEGO w serwisie internetowym staje się skuteczne. W przypadku odmowy ze strony centralnej sieci kart płatniczych nasza spółka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Podczas transakcji płatniczej WYPOŻYCZAJĄCY zostaje automatycznie połączony z serwerem ośrodka przetwarzania płatności. Dane bankowe chronione dzięki zaszyfrowaniu nigdy nie przepływają przez systemy spółki CILS ani nie są przez nią przechowywane.

Bezpieczna płatność za pośrednictwem systemu PayPal lub Payplug

Spółka CILS zawarła umowę na obsługę z PayPal i Payplug.

Umowy te mają na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

PayPal lub Payplug zajmują się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewniają ich poufność (klucze szyfrujące) i nimi zarządzają.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem przewalutowania, prowizjami bankowymi i in.) związane ewentualnie z płatnościami za pośrednictwem systemu PayPal lub Payplug ponosi WYPOŻYCZAJĄCY.


Artykuł 13: Zawarcie umowy

UMOWA zostaje zawarta z chwilą, gdy WYPOŻYCZAJĄCY zatwierdził swoje ZAMÓWIENIE, pod warunkiem rozwiązującym potwierdzenia dostępności zamówionych PRODUKTÓW przez SKISET oraz otrzymania przez SKISET całej kwoty z tytułu ceny ZAMÓWIENIA uiszczonej przez WYPOŻYCZAJĄCEGO.

SKISET zastrzega sobie prawo odrzucenia ZAMÓWIENIA dotyczącego SPRZĘTU w terminach, w których wybrany sprzęt jest niedostępny lub w ilościach przewyższających zasoby SKISET.


Artykuł 14: Rezerwacja sprzętu

SKISET zobowiązuje się zapewnić - w miarę możliwości - rezerwację SPRZĘTU, zwłaszcza kiedy na STRONIE widnieje dopisek „Model gwarantowany”.

Spółka SKISET nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za opóźnienia w udostępnianiu SPRZĘTU, jeśli nie są one zależne od jej woli. Chodzi tu np. o opóźnienia w przypadku zwrotu SPRZĘTU przez poprzednich WYPOŻYCZAJĄCYCH, zmiany w regulacjach, wypadki, które przyczyniły się do uszkodzenia SPRZĘTU, działanie siły wyższej (zgodnie z jej definicją podaną w art. 25 niniejszych Ogólnych warunków wypożyczania), strajki itp.

W przypadku przerw w dostępności SKISET zobowiązuje się dostarczyć WYPOŻYCZAJĄCEMU:

 • w pierwszej kolejności - SPRZĘT wyższej jakości i za wyższą cenę;
 • w drugiej kolejności - SPRZĘT tej samej jakości i za porównywalną cenę.

W ostatnim przypadku STRONY wyraźnie uznają, że SKISET może dokonywać porównania SPRZĘTU niedostępnego i SPRZĘTU zastępczego w zakresie podobieństwa ich cen oraz jakości.

WYPOŻYCZAJĄCY może nie zaakceptować SPRZĘTU zastępczego tylko w ramach Modelu gwarantowanego.

W takim przypadku ZAMÓWIENIE zostaje anulowane i nie można dochodzić odpowiedzialności SKISET za zaistniałą sytuację.


Artykuł 15: Odbiór sprzętu

15.1: Warunki odbioru

15.1.1 Jeśli chodzi o prezentację niektórych dokumentów

W celu zapewnienie wykonania UMOWY SKISET zastrzega sobie możliwość uzależnienia wypożyczenia od przedstawienia niektórych dokumentów, takich jak dowód tożsamości i/lub prawo jazdy i/lub potwierdzenie zameldowania z datą wystawienia wcześniejszą niż sprzed trzech (3) miesięcy.

Przy odbiorze SPRZĘTU ze sklepu przez osoby niepełnoletnie SKISET wymaga okazania dowodu tożsamości.

WYPOŻYCZAJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie przez SKISET kopii przedstawionych dokumentów.

15.1.2 Odmowa wydania sprzętu ze strony SKISET

SKISET zastrzega sobie prawo do odmowy wydania WYPOŻYCZAJĄCEMU zamówionego SPRZĘTU w następujących przypadkach:

 • jeśli nie dokonano płatności za ZAMÓWIENIE zgodnie z art. 12 Ogólnych warunków wypożyczania;
 • jeśli Wypożyczający nie dostarczył wszystkich dokumentów, lub te, które dostarczył, są niekompletne, sprzeczne lub nie pozwalają na wyraźne ustalenie jego tożsamości.

STRONY uzgadniają wyraźnie, że nie można dochodzić odpowiedzialności SKISET z tego tytułu.

15.2: Sposoby odbioru sprzętu

15.2.1 Data odbioru sprzętu

WYPOŻYCZAJĄCY może odebrać zamówiony SPRZĘT w sposób opisany na KUPONIE do ODBIORU, czyli:

 • w dniu, kiedy rozpoczyna się okres wypożyczenia;
 • dnia poprzedniego od godz. 17.00, jeśli SPRZĘT jest dostępny w tym sklepie.

W przypadku spóźnienia WYPOŻYCZAJĄCEGO ten ostatni jest zobowiązany uprzedzić wybrany sklep przy składaniu ZAMÓWIENIA. Jeśli SPRZĘT jest przechowywany przez SKISET przez dwadzieścia cztery godziny (24 h), licząc od daty podanej na KUPONIE do ODBIORU, odpowiadającej początkowi wypożyczenia, po upływie tego terminu ów SPRZĘT zostanie udostępniony do kolejnego wypożyczenia, bez prawa do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu na rzecz WYPOŻYCZAJĄCEGO.

15.2.2 Miejsce odbioru sprzętu

WYPOŻYCZAJĄCY dokonuje odbioru SPRZĘTU na swój koszt. WYPOŻYCZAJĄCY powinien odebrać zamówione PRODUKTY w sklepie wybranym podczas składania ZAMÓWIENIA, który widnieje na KUPONIE do ODBIORU SPRZĘTU.


Artykuł 16: Korzystanie ze sprzętu

WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do użytkowania wynajętego SPRZĘTU w sposób uważny oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia uszkodzenia go.

WYPOŻYCZAJĄCY sprawuje materialną i prawną pieczę nad wypożyczonym SPRZĘTEM. Innymi słowy, WYPOŻYCZAJĄCY ponosi całkowitą odpowiedzialność za SPRZĘT - od chwili jego odbioru aż do jego zwrotu w sklepie wybranym przy składaniu ZAMÓWIENIA.

WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że posiada wszelkie umiejętności wymagane do użytkowania SPRZĘTU i jest w stanie ocenić adekwatność swojego wyboru w stosunku do swoich potrzeb.

WYPOŻYCZAJĄCY może wykorzystywać wypożyczony SPRZĘT wyłącznie na swój osobisty użytek. W żadnym wypadku nie jest możliwe podnajmowanie (ani odpłatne, ani bezpłatne) SPRZĘTU.


Artykuł 17: Zmiana dat wypożyczenia

WYPOŻYCZAJĄCY może wnioskować o zmianę terminu odbioru i/lub zwrotu SPRZĘTU z poziomu swojego KONTA aż do dnia poprzedzającego początkowo wskazaną datę.

SKISET zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na zmianę wnioskowaną przez WYPOŻYCZAJĄCEGO, bez konieczności podawania uzasadnienia.

WYPOŻYCZAJĄCY zostaje poinformowany, że cena ZAMÓWIENIA może się różnić w zależności od dat wypożyczenia SPRZĘTU. W sytuacji gdy wskutek zmiany daty wypożyczenia cena uległaby zwiększeniu, WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do opłacenia powstałej różnicy najszybciej jak to możliwe. W sytuacji odwrotnej, jeśli cena byłaby niższa, SKISET zobowiązuje się do zwrotu różnicy.


Artykuł 18: Zwrot SPRZĘTU

18.1: Zasady zwrotu

18.1.1Termin zwrotu

Zwrotu SPRZĘTU należy obowiązkowo dokonać:

 • w dniu wskazanym na KUPONIE ODBIORU przed zamknięciem sklepu;
 • najpóźniej przed godz. 10.00 (czasu miejscowego) dnia następującego po zakończeniu wypożyczenia, zgodnie z informacją podaną na KUPONIE ODBIORU.

18.1.2Miejsce zwrotu

WYPOŻYCZAJĄCY ma obowiązek zwrócenia SPRZĘTU do sklepu, który wskazano na KUPONIE do ODBIORU.

18.2: Przekroczenie czasu trwania umowy

WYPOŻYCZAJĄCY powinien przestrzegać okresu wypożyczenia oraz daty zwrotu wybranej podczas składania ZAMÓWIENIA.

W przypadku braku zwrotu SPRZĘTU w terminie podanym w art. 18.1.1 za każdy dodatkowy dzień po dacie wskazanej na KUPONIE ODBIORU WYPOŻYCZAJĄCY zostanie obciążony opłatą zgodnie z cennikiem wywieszonym w sklepie.

18.3: Stan zwracanego produktu

SPRZĘT należy zwrócić w dobrym stanie, to znaczy bez zmian wykraczających poza normalne zużycie wynikające ze zwyczajnego użytkowania SPRZĘTU zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYPOŻYCZAJĄCEMU nie wolno zamieniać wynajętego SPRZĘTU na jakikolwiek inny sprzęt zastępczy. WYPOŻYCZAJĄCY zostaje poinformowany, że SPRZĘT jest numerowany oraz oznaczony znakiem marki i powinien on zwrócić sprzęt z takimi samymi numerami i oznaczeniami marki.

STRONY uzgadniają, że KONTROLA będzie odbywać się w sposób kontradyktoryjny z WYPOŻYCZAJĄCYM oraz pracownikiem i/lub kompetentnym przedstawicielem firmy SKISET.

18.3.1 W razie braku zwrotu lub zniszczenia SPRZĘTU

W przypadku braku zwrotu SPRZĘTU lub jego części, lub zniszczenia uniemożliwiającego jego dalsze użytkowanie WYPOŻYCZAJĄCY zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wartości tego sprzętu. Kwotę należy w całości wpłacić na rzecz spółki zarządzającej sklepem, w którym odbierano SPRZĘT.


Artykuł 19: Ubezpieczenie na wypadek zniszczenia/kradzieży

19.1: Zakres ochrony

WYPOŻYCZAJĄCY może podczas składania ZAMÓWIENIA zawrzeć umowę ubezpieczenia oferowaną przez SKISET:

To ubezpieczenie obejmuje

 • wszelkie zniszczenia mogące wystąpić w zamówionym i zarezerwowanym SPRZĘCIE, tj.:
  • - zniszczenia częściowe, czyli takie, które wymagają interwencji profesjonalisty w celu przywrócenia SPRZĘTU do użytku,
  • - zniszczenia całkowite, czyli takie, kiedy SPRZĘT stał się niezdatny do użytku i nie może być poddany naprawie, gdyż ta przekracza cenę nowego SPRZĘTU.
 • kradzież części lub całości SPRZĘTU;

jeśli chodzi o przypadki kradzieży, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin (48 h) od zgłoszenia szkody należy przedstawić spółce SKISET oryginał zgłoszenia sporządzanego na komisariacie policji lub żandarmerii.

19.2: Zgłoszenie szkody

WYPOŻYCZAJĄCY powinien zgłosić każde zdarzenie objęte umową do sklepu SKISET w ciągu dwudziestu czterech godzin (24 h) od jego wystąpienia. WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do sporządzenia protokołu zniszczenia lub kradzieży wspólnie ze sklepem SKISET.

19.3: Granice ochrony ubezpieczeniowej

Ochronie ubezpieczeniowej SKISET nie podlegają:

 • przypadki zgubienia, zapomnienia, zastąpienia SPRZĘTU,
 • przypadki uszkodzenia spowodowane użytkowaniem wynajmowanego SPRZĘTU niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • przypadki uszkodzeń wynikających ze świadomych działań WYPOŻYCZAJĄCEGO lub osób, za które ten ostatni ponosi odpowiedzialność.

W tych przypadkach WYPOŻYCZAJĄCY ma obowiązek zwrócić w całości kwotę odpowiadającą wartości SPRZĘTU. Kwotę należy w całości wpłacić na rzecz spółki zarządzającej sklepem, w którym odbierano SPRZĘT.

19.3.1 Koszty
Kategoria wypożyczonego sprzętu Cena ubezpieczenia od zniszczenia/kradzieży za jeden dzień
PREMIUM 5 € / 5.50 CHF
TOURING 4 € / 4.40 CHF
EXCELLENCE 3.50 € / 3.85 CHF
PERFORMANCE, NASTOLATEK 2.50 € / 2.75 CHF
EVOLUTION, RIDER JUNIOR 2.20 € / 2.42 CHF
1st PRICE, ECONOMY, ECONOMY NASTOLATEK, NORDIC, SKATING 2 € / 2.20 CHF
KID 1.20 € / 1.32 CHF
MINI-KID 1 € / 1.10 CHF
Tylko buty 1 € / 1.10 CHF

Artykuł 20: Własność

Wyłącznym właścicielem SPRZĘTU pozostaje sklep SKISET. W związku z tym SPRZĘT nie może być przedmiotem darowizny, użyczenia, przekazania, wynajmu, podnajmu, udostępnienia bezpłatnego lub odpłatnego, lub jakiegokolwiek zbycia na rzecz osoby trzeciej.

WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do przestrzegania prawa własności sklepu SKISET przez cały okres trwania UMOWY.


Artykuł 21: Ustawowe prawo odstąpienia

WYPOŻYCZAJĄCY dysponuje okresem czternastu dni umożliwiającym mu skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez konieczności podawania przyczyny czy ponoszenia innych kosztów, niż te o jakich mowa w artykułach L. 121-21-3 do L. 121-21-5 francuskiego Kodeksu konsumenta, począwszy od dnia:

 • zawarcia umowy - w przypadku umów dotyczących świadczenia usług oraz tych, o których mowa w artykule L. 121-16-2;
 • odbioru towaru przez konsumenta lub przez wyznaczoną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik) - w przypadku umów dotyczących sprzedaży towarów oraz umów dotyczących świadczenia usług obejmujących dostawę towarów.

Artykuł 22: Warunki rezygnacji

22.1: Rezygnacja po upływie 14 dni od daty zamówienia

WYPOŻYCZAJĄCY może dowolnie zrezygnować ze swojego ZAMÓWIENIA w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej ZAMÓWIENIE. Nie można skorzystać z tego prawa rezygnacji, jeżeli wynajem rozpoczął się przed upływem okresu 14 dni.

Zwrot za ZAMÓWIENIE zostanie dokonany przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez WYPOŻYCZAJĄCEGO przy składaniu ZAMÓWIENIA.

22.2: Rezygnacja po upływie ponad 14 dni od daty zamówienia

Rezygnacja z ZAMÓWIENIA jest możliwa, ale należy zrezygnować przed datą odbioru SPRZĘTU.

Rezygnacja nie niesie za sobą żadnych kosztów, jeśli dokonano jej na 24 godz. (czyli pełną dobę) przed pierwszym dniem wypożyczenia. W takiej sytuacji wartość ZAMÓWIENIA zostanie zwrócona w całości, wraz z ubezpieczeniem od zniszczenia/kradzieży, jeśli je wykupiono oraz wraz z kosztami administracyjnymi. Rezygnacja w całości lub w części nie jest dłużej możliwa od pierwszego dnia wynajmu, od godziny 00:00.

Przykład (1): Pierwszy dzień jazdy na nartach to niedziela. W przypadku rezygnacji do piątku do godziny 23:59 zwracana jest całość kwoty.
Przykład (2): Pierwszy dzień jazdy na nartach to niedziela. W przypadku rezygnacji w sobotę w ciągu dnia żadna kwota nie zostanie zwrócona.

Rezygnacja z ZAMÓWIENIA po tym terminie nie jest objęta zwrotem jakichkolwiek środków.

Zwrot za ZAMÓWIENIE zostanie dokonany przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez WYPOŻYCZAJĄCEGO przy składaniu ZAMÓWIENIA.

22.3: Zmiana i zwrot

W przypadku wcześniejszego zwrotu lub nieodebrania zamówionego SPRZĘTU, które nie były uzasadnione przez specyficzne sytuacje wymienione poniżej, żadne opłaty nie zostaną zwrócone.

Przykład: W dniu wypożyczenia WYPOŻYCZAJĄCY rezygnuje z odebrania kasku zarezerwowanego online – w takim przypadku nie otrzyma żadnego zwrotu.

W przypadku choroby lub wypadku, do których doszło w okresie wypożyczenia, tylko opłaty za SPRZĘT osoby będącej jego użytkownikiem zostaną zwrócone proporcjonalnie do liczby wykorzystanych dni, określanej na dzień faktycznego zwrotu sprzętu. Warunkiem zwrotu środków jest zwrot SPRZĘTU do sklepu przez WYPOŻYCZAJĄCEGO.

Zwrotu opłat dokonuje się dzień po faktycznej dacie zwrotu SPRZĘTU.

Żaden ewentualny dodatkowy WYPOŻYCZAJĄCY wymieniony w rezerwacji nie otrzyma zwrotu środków, nawet jeśli chodzi o osobę niepełnoletnią.

Warunkiem dokonania zwrotu jest przesłanie przez WYPOŻYCZAJĄCEGO zaświadczenia lekarskiego (recepty i zwolnienia z pracy nie są akceptowane) oraz zaświadczenia za sklepu wybranego przez WYPOŻYCZAJĄCEGO przy składaniu ZAMÓWIENIA na następujący adres:

La Compagnie Française des Loueurs de Skis (Francuska Spółka Wypożyczalni nart): : 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANCJA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych we Francji i jeżdżących na nartach we Francji.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis (Międzynarodowa Spółka Wypożyczalni nart): : Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LOZANNA - SZWAJCARIA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach we Francji; w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach poza Francją, w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe we Francji, ale jeżdżących na nartach poza Francją

Zwrot płatności nie obejmie żadnego rozpoczętego dnia wynajmu.

W przypadku gdyby WYPOŻYCZAJĄCY chciał zakończyć UMOWĘ przed terminem jej wygaśnięcia, ale już po odebraniu SPRZĘTU, SKISET ma pełne prawo do pobrania całej kwoty za wypożyczenie.

Warunki klimatyczne:

w przypadku całkowitego zamknięcia ośrodka narciarskiego z powodu warunków atmosferycznych w miejscu, w którym znajduje się sklep wybrany podczas ZAMÓWIENIA, WYPOŻYCZAJĄCY może poprosić o zwrot wartości ZAMÓWIENIA proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia ośrodka narciarskiego.

Warunkiem zwrotu jest przesłanie przez WYPOŻYCZAJĄCEGO stosownego potwierdzenia od firmy zarządzającej wyciągami w ośrodku narciarskim.

La Compagnie Française des Loueurs de Skis (Francuska Spółka Wypożyczalni nart): : 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANCJA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych we Francji i jeżdżących na nartach we Francji.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis (Międzynarodowa Spółka Wypożyczalni nart): : Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LOZANNA - SZWAJCARIA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach we Francji; w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach poza Francją, w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe we Francji, ale jeżdżących na nartach poza Francją

Zwrot płatności nie obejmie żadnego rozpoczętego dnia wynajmu.

W przypadku gdyby WYPOŻYCZAJĄCY chciał zakończyć UMOWĘ przed terminem jej wygaśnięcia, ale już po odebraniu SPRZĘTU, SKISET ma pełne prawo do pobrania całej kwoty za wypożyczenie.

Inne przypadki:

 • Strajki: firma SKISET nie może ponosić w żadnym wypadku odpowiedzialności za skutki strajków mające wpływ na jakąkolwiek firmę (transportową, obsługującą wyciągi narciarskie itp.) lub drogi dojazdowe do ośrodków narciarskich i nie zapewnia z tego tytułu żadnego zwrotu opłat.
 • Powody zawodowe: żadne względy zawodowe, uniemożliwiające WYPOŻYCZAJĄCEMU odebranie ZAMÓWIENIA w całości lub w części nie będą podstawą do zwrotu opłat.
 • Transport: żadne napotkane przez WYNAJMUJĄCEGO problemy (wypadki, zmiana godzin pracy, zamknięte drogi itp.) nie będą podstawą do zwrotu opłat.
 • Oczywisty błąd: żaden zwrot środków nie zostanie dokonany w przypadku błędu podczas rezerwacji (co do daty, stacji narciarskiej, sklepu) oraz w przypadku, gdy modyfikacja i/lub bezpłatna rezygnacja nie są już możliwe.
 • Bezpłatny siódmy dzień i ceny malejące: jako że siódmy dzień wypożyczenia w przypadku złożenia ZAMÓWIENIA u SKISET jest bezpłatny, nie będzie on brany pod uwagę podczas ewentualnego zwrotu środków. Niektóre sklepy oferują zniżki w zależności od okresu wypożyczenia – taka sama zniżka zostanie automatycznie naliczona przy określaniu kwoty zwrotu środków.
 • Zakup sprzętu w sklepie: w przypadku zakupu sprzętu w sklepie SKISET nie dokona zwrotu żadnych opłat za ten sam wypożyczony sprzęt.

Artykuł 23: Rękojmia za wady ukryte

Jeśli pomimo wszelkich starań dokładanych przez SKISET, dostarczony SPRZĘT będzie posiadał ukrytą wadę, WYPOŻYCZAJĄCEMU przysługują dodatkowe ustawowe prawa, zgodnie z art. 1721 i kolejnymi francuskiego Kodeksu cywilnego.

Art. 1721 francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego:
Najemcy przysługuje rękojmia za wszystkie wady fizyczne i prawne przedmiotu najmu, które ograniczają lub uniemożliwiają jego użytek, nawet jeśli wynajmujący nie wiedział o nich w chwili zawarcia umowy najmu.
Jeżeli wady fizyczne lub prawne powodują dla najemcy jakąkolwiek szkodę, wynajmujący ma obowiązek jej naprawienia.

Zgodnie z art. 1721 francuskiego Kodeksu cywilnego SKISET ponosi odpowiedzialność za wady ukryte wypożyczanego SPRZĘTU, które uniemożliwiają jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.

Wypożyczany SPRZĘT jest objęty rękojmią w sytuacji normalnego użytkowania.

Ochrona nie przysługuje w przypadku zwyczajowego zużycia wypożyczanego SPRZĘTU, niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji.

W przypadku wad ukrytych WYPOŻYCZAJĄCEMU przysługuje prawo do wymiany wadliwego SPRZĘTU na identyczny produkt, w granicach dostępnych zapasów.

Przy założeniu, że wymiana lub naprawa okażą się niemożliwe, SKISET zobowiązuje się do zwrotu ceny wypożyczenia SPRZĘTU w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu SPRZĘTU od WYPOŻYCZAJĄCEGO na adres sklepu wybranego podczas składania ZAMÓWIENIA.


Artykuł 24: Odpowiedzialność

SKISET nie będzie ponosić odpowiedzialności w następujących przypadkach:

 • w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczeń wynikających z umowy, za które winę ponosiłby WYPOŻYCZAJĄCY;
 • w razie użytkowania wypożyczonego SPRZĘTU w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

SKISET nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, które mogłyby wyniknąć z niniejszego wypożyczenia, strat operacyjnych, utraty zysków, szkód lub kosztów.

WYPOŻYCZAJĄCY ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór oraz wypożyczenie wybranego SPRZĘTU.

Brak możliwości korzystania (czy to w całości czy w części) z wypożyczonego SPRZĘTU, zwłaszcza z powodu niekompatybilności sprzętu lub braku doświadczenia, nie rodzi prawa do jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu lub dochodzenia odpowiedzialności SKISET, z wyjątkiem przypadków wykazania wady ukrytej.

Spółka SKISET nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności lub postrzegana jako niewypełniająca swoich zobowiązań w razie jej opóźnienia lub braku spełnienia świadczenia, jeśli przyczyną tego opóźnienia lub braku spełnienia świadczenia jest działanie siły wyższej (zgodnie z jej definicją ustaloną przez orzecznictwo francuskich sądów).


Artykuł 25: Siła wyższa

Spółka SKISET zastrzega sobie prawo do zawieszenia, opóźnienia, zmiany lub anulowania wykonania ZAMÓWIENIA w przypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności związanych z działaniem siły wyższej lub zdarzeń losowych, lub wydarzeń czy też okoliczności umownie utożsamianych z przypadkami działania siły wyższej lub zdarzeniami losowymi, również tych niespełniających kryteriów definicji prawnych, takich jak: pożar, przerwa w pracy niezależna od woli firmy lub jakiegokolwiek z jej dostawców lub podwykonawców, powódź, epidemia, wojna, rekwizycja, strajk, huragan, tornado, trzęsienie ziemi, rewolucja, kradzież sprzętu w całości lub części, przerwa lub opóźnienie w transporcie, awaria transportu, brak surowców, wypadek dotyczący narzędzi, brak paliwa lub innego źródła energii, jak również w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności lub zdarzeń niezależnych od woli SKISET po zawarciu umowy i uniemożliwiających jej wykonanie w normalnych warunkach.

W takiej sytuacji WYPOŻYCZAJĄCY nie może domagać się zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania i nie może wystąpić z roszczeniem w stosunku do SKISET.

W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych powyżej, SKISET postara się poinformować WYPOŻYCZAJĄCEGO o tym fakcie najszybciej jak to możliwe.


Artykuł 26: Reklamacje

SKISET udostępnia WYPOŻYCZAJĄCEMU Serwis obsługi klienta pod numerem: +33 1 41 12 97 97 (opłata jak za połączenie lokalne).

Wszelkie reklamacje pisemne ze strony WYPOŻYCZAJĄCEGO należy przesyłać na adres:

La Compagnie Française des Loueurs de Skis (Francuska Spółka Wypożyczalni nart): : 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANCJA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych we Francji i jeżdżących na nartach we Francji.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis (Międzynarodowa Spółka Wypożyczalni nart): : Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LOZANNA - SZWAJCARIA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach we Francji; w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach poza Francją, w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe we Francji, ale jeżdżących na nartach poza Francją

Zgodnie z przepisami francuskiego Kodeksu konsumenta klient ma prawo zwrócić się do mediatora CM2C zrzeszonego w tym centrum mediacji.

Kontakt z mediatorem możliwy jest w następujący sposób:

 • przez stronę internetową: https://cm2c.net/declarer-un-litige.php;
 • e-mail: cm2c@cm2c.net
 • pocztą: CM2C - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice [Centrum mediacji i polubownego rozwiązywania sporów przez komorników sądowych] - 14 rue Saint Jean 75017 Paryż

Artykuł 27: Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą o informatyce i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 sierpnia 2004 r.) dane osobowe WYPOŻYCZAJĄCEGO są zbierane przez firmę CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud, wpisaną do Rejestru handlowego i spółek pod numerem: 954 033 064, będącą ich administratorem w celu należytego zarządzania ZAMÓWIENIAMI oraz FAKTURAMI.

Podczas składania ZAMÓWIENIA WYPOŻYCZAJĄCY zezwala CLS - SKI COMPANY na wykorzystywanie danych osobowych przekazanych w celu zarządzania ZAMÓWIENIAMI oraz FAKTURAMI.

Z tego tytułu WYPOŻYCZAJĄCY zostaje poinformowany, że te dane będą mogły być przekazywane w związku z zarządzaniem nimi firmom zajmującym się fakturowaniem oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje CLS - SKI COMPANY.

CLS - SKI COMPANY zobowiązuje się nie udostępniać bazy swoich klientów osobom trzecim.

CLS - SKI COMPANY przechowuje dane WYPOŻYCZAJĄCEGO z zachowaniem zasad poufności na potrzeby UMOWY, jej wykonywania i zgodnie z Ustawą o informatyce i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 sierpnia 2004 r.).

Z tego tytułu WYPOŻYCZAJĄCEMU przysługuje w dowolnym momencie prawo do dostępu, zmieniania oraz usuwania danych osobowych zbieranych przez CLS - SKI COMPANY na jego temat.

W celu skorzystania z tego prawa WYPOŻYCZAJĄCY może przesłać wiadomość e-mail na adres: privacy,skiset,com, lub tradycyjne pismo na adres:

CLS - SKI COMPANY
Service Données Personnelles [Dział ds. danych osobowych]
424, Bureaux de la Colline
92210 SAINT CLOUD - FRANCJA

WYPOŻYCZAJĄCY powinien być w stanie wykazać swoją tożsamość, albo poprzez zeskanowanie dowodu tożsamości, albo przesyłając CLS - SKI COMPANY ksero dowodu tożsamości.


Artykuł 28: Archiwizowanie umowy

Wszelkie UMOWY zawarte z WYPOŻYCZAJĄCYM odpowiadające ZAMÓWIENIU na kwotę powyżej 120 EUR brutto będą przechowywane przez SKISET przez okres dziesięciu (10) lat, zgodnie z art. L. 134-2 francuskiego Kodeksu ochrony konsumentów.

W celu uzyskania wglądu do treści UMOWY, WYPOŻYCZAJĄCY może przesłać stosowną prośbę na adres poczty elektronicznej: client,skiset,com, lub tradycyjne pismo na adres:

La Compagnie Française des Loueurs de Skis (Francuska Spółka Wypożyczalni nart): : 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANCJA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych we Francji i jeżdżących na nartach we Francji.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis (Międzynarodowa Spółka Wypożyczalni nart): : Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LOZANNA - SZWAJCARIA
w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach we Francji; w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżących na nartach poza Francją, w przypadku WYPOŻYCZAJĄCYCH zamieszkałych na stałe we Francji, ale jeżdżących na nartach poza Francją


Artykuł 29: Przepisy ogólne

Fakt, iż któraś ze STRON nie wymagała stosowania którejkolwiek z klauzul UMOWY, czy to tymczasowo, czy też na stałe, nie może w żadnym razie być uważane za rezygnację z przedmiotowej klauzuli.

Jeśli chodzi o świadczenie usług lub gwarancję jakości, UMOWA nie przyznaje WYPOŻYCZAJĄCEMU żadnego prawa na zasadzie wyłączności.

Jeśli którekolwiek z postanowień UMOWY stałoby się nieważne w świetle obowiązujących przepisów ustawodawczych lub wykonawczych i/lub orzeczenia sądowego mającego powagę rzeczy osądzonej, zostanie ono uznane za niezapisane, lecz w żadnym wypadku nie będzie ono wpływać na ważność pozostałych klauzul, które pozostaną w pełni stosowane.

W takim przypadku STRONY porozumieją się w celu uzgodnienia nowego postanowienia, tak by zastąpić postanowienie uznane za nieważne i bezprzedmiotowe, przy czym nowy przepis powinien na tyle, na ile to będzie możliwe, oddawać ducha przepisu zastępowanego oraz jego wpływ na strony w aspekcie ekonomicznym.


Artykuł 30: Obowiązujące prawo - Właściwy sąd

Umowa oraz zamówienia złożone na stronie i przetwarzane przez CFLS w sposób określony w art. 8 Ogólnych warunków podlegają wyłącznie przepisom prawa francuskiego. W przypadku ewentualnych sporów jedynie sądy francuskie będą właściwe do ich rozstrzygania.

Umowa oraz zamówienia złożone na stronie i przetwarzane przez CILS w sposób określony w art. 8 Ogólnych warunków podlegają wyłącznie przepisom prawa szwajcarskiego. W przypadku ewentualnych sporów jedynie sądy szwajcarskie będą właściwe do ich rozstrzygania.


Artykuł 31: Polityka prywatności

Skiset - N°1 de la location de ski
Ogólne warunki wypożyczania 2024 / 2025